Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
Telefon: 031 692 524

DETEKTIVSKE STORITVE

Nudimo detektivske storitve s področij:

Detektiv zbira informacije in podatke, ki so pomembni za izvršilni postopek, katerega elementi so: izvensodne poravnave, zbiranje in preverjanje podatkov o bivališču in izvršilnih sredstvih dolžnika, o poslovnih podatkih gospodarskih subjektov, dokazni postopek v pravdnem postopku v primeru pritožbe na sklep o izvršbi ter zastopanje interesov upnikov na rubežih in dražbah. Za učinkovito izvedbo izvršilnega postopka je ključnega pomena podatek o kraju sedeža družbe dolžnice oziroma bivališča dolžnika kot fizične osebe. Takšne podatke učinkovito zbere in preveri le detektiv z zbiranjem informacij iz evidenc in neposredno preveritvijo na terenu.

Detektiv lahko uspešno sodeluje tudi na rubežu, ki ga izvaja izvršitelj, ter zastopa upnikove interese. Detektivi po uspešno opravljenem delu upniku posredujejo zbrane informacije in podatke. Upnik se nato lahko odloči, ali bo postopek nadaljeval, na katero izvršilno sredstvo bo predlagal izvršbo, ali bo postopek ustavil, ali pa bo zahteval izvršbo zgolj za zavarovanje terjatev.

Povzročitelji materialnih škod so tisti, ki namerno ali sprva nenamerno povzročijo materialno škodo tretji osebi, v tem primeru oškodovancu. Tukaj so predvsem zavarovalniški primeri (fiktivne prometne nesreče ter drugi škodni dogodki za odškodninske postopke). Profesionalec, kot je detektiv, lahko naredi rekonstrukcijo primera in s tem pomaga pri rešitvi dejanskega dogajanje v določenem času in na določenem mestu. Nematerialna škoda je namerna povzročitev ali povzročanje psihičnih in duševnih bolečin določeni osebi.

Iščemo dokazno gradivo za zavarovanje in dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred pravosodnimi organi in drugimi organi in organizacijami, ki v postopku odločajo o teh pravicah. Zbiramo dokaze v civilnopravnih postopkih.

Če ste prepričani v svoj prav in ne veste, kako bi to dokazali, pustite nam, da vas vodimo.

V sodstvu in ostalih organizacijah so pomembna dejstva, ki slonijo na dokazih. Vsaka stranka ima svoj način pridobivanja takšnih dokazov, ki pa ni vedno koristen in učinkovit. Mi vam bomo pomagali in z našo dejavnostjo približali k učinkovitemu in krajšemu postopku, kajti tudi čas je tisti dejavnik, ki je povezan s stroški in samo rešitvijo primera. Zbrali bomo za vas pomembne dokaze in tako omogočili nemoteno delo pravosodnih in drugih organov ter vam zagotovili sredstva, ki vam bodo v korist.

Kontrola bolniškega dopusta se opravi na naslovu bivališča. Gre za preventivno delo, katerega namen je zmanjšati odstotek bolniške odsotnosti tistih, ki to izkoriščajo. Namen kontrole je ugotoviti ali delavec spoštuje bolniški red.

Nadzor bolniškega dopusta je bolj kompleksen. Gre za operativno delo detektiva, ki ugotavlja, kaj nadzorovani dejansko dela v času bolniškega staleža. O tem napišemo poročilo, delodajalec pa se na podlagi ugotovljenih dokazov odloči za delovnopraven postopek in postopek pred delovnim ter socialnim sodiščem.

Nadalje lahko opravimo tudi notranjo kontrolo v delovnih okoljih (proizvodni in drugi obrati), kjer ugotavljamo nepravilnosti in gre lahko za inšpekcijski nadzor. To velja tudi ob naročilu in želji delodajalca za zunanji nadzor, tako imenovani nadzor izven proizvodnih in drugih obratov, kjer nadzorujemo zlorabe uveljavljanja pravic do izplačil prevoznih in drugih stroškov delavca. Na ta način bo omogočeno preverjanje določenih okoliščin in dejstev, ki kažejo na morebitno zlorabo oziroma neresničnost podatkov. Za potrebe preverjanj delavcev v trgovinah opravljamo tudi testne nakupe in ob tem preverjamo odnos prodajalca do strank, morebitne nepravilnosti pri izdaji računov ipd.

Opravljamo tudi kontrole iznosa blaga iz proizvodenj, trgovin (kraje s strani zaposlenih, kraje s strani kupcev itd.).

Vročanje je predpogoj za nastop določene pravne posledice. Po zakonu lahko sodišče odredi, da se vročitev opravi po detektivih, ki opravljajo vročanje kot registrirano dejavnost na podlagi posebnega dovoljenja ministra, pristojnega za pravosodje.

Gre za pomembno procesno dejanje saj se s tem uresničuje načelo kontradiktornosti (obojestranskega zaslišanja). Stranka se s tem seznanja s potekom postopka, procesnimi dejanji sodišča in nasprotne stranke.

Poudarek je na nujni osebni vročitvi vabila na zagovor k delodajalcu (za primer disciplinskega postopka), saj le pravilna osebna vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi (delovnega razmerja) z navedenimi odpovednimi razlogi in pravicami delavca so predpogoj za uspešen in nemoten sodni postopek. V nasprotnem primeru lahko nepravilna vročitev pomeni resne posledice za delodajalca in s tem nepotrebne stroške in neprijetnosti.

Kaj vročamo?

Vročajo se tožbe, sklepi o izvršbi, sodbe, opomini, vabila, sodne odločbe, vloge in opomini.

Komu vročamo?

Vročamo državnim organom, pravnim osebam in podjetnikom posameznikom, organom samoupravnih lokalnih skupnosti, vojaškim osebam, policijskim uslužbencem, osebam ki jim je odvzeta prostost, odvetnikom, fizičnim osebam registriranim za opravljanje dejavnosti in fizičnim osebam.

Biti dobro in pravočasno obveščen, razpolagati z množico podatkov in informacij, pomeni biti ne samo v pogajalski prednosti, temveč tudi v prednosti, ki omogoča realno ustvarjanje želenih ciljev in strategij države in njenih nosilcev. Če imajo vaši podatki vplivno ali finančno vrednost, ste lahko prepričani, da jih bo nekdo sčasoma poskušal pridobiti.

Nudimo protiprisluškovalni pregled prostorov, telefonskih aparatov in vozil, s katerimi se ugotavlja prisotnost in lokacija vseh vrst prisluškovalnih naprav in s tem tehnične možnosti za odtekanje informacij in podatkov iz pregledovanega prostora oziroma vozila. Te preglede lahko opravljajo le specializirani strokovnjaki.

Nudimo vam opravljanje nalog na področju upravnih postopkov za državne organizacije ter lokalne skupnosti na podlagi opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka (17. člen Pravilnika o opravljanju strokovnega izpita iz upravnega postopka).