Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
Telefon: 031 692 524

GOSPODARSKO PRAVO

Pravna pomoč in svetovanje pri sestavi listin:

•  pogodb gospodarskega prava: posredniška pogodba, pogodba o leasingu, zastavna pogodba, gradbena pogodba, komisijska pogodba,
•  pri ustanavljanju in preoblikovanju vseh zakonsko predvidenih oblik gospodarskih družb,
•  tožb ter drugih vlog v sodnem postopku,
•  pogodb avtorskega prava: avtorska pogodba, licenčna pogodba, založniška pogodba,
•  notranjih aktov organov gospodarskih družb: poslovnik o delu uprave, pravilnik o delu nadzornega sveta, pravilnik o delu skupščine,
•  pri sestavi predlogov za uvedbo stečajnega postopka ali postopka prisilne poravnave ter začetek postopka likvidacije in pri priglasitvah upniških terjatev,
•  izdelava pisnih pravnih mnenj in stališč.